infratire neamt cluj romania satul Profesori de ieri si de azi… Codreanca oaspeti codreanca

Anună cu privire la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante

Primăria comunei Codreanca, raionul Straseni

anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante:

Secretar al Consiliului Local.

Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe panoul informațional la sediul Primăriei.

Contacte: telefon: 0237 75466; fax 023775236 e-mail: primaria.codreanca@mail.ru

Informația cu privire la condițiile

de participare la concurs

1. Scopul general al funcției:

Organizarea eficientă a consilierilor Consiliului local, managmentul eficient al activităților Consiliului în vederea asigurării legalității și realizării optime ale obiectivului acestuia.

 

2.Sarcinile de bază:

-Planificarea și organizarea desfășurării ședințelor Consiliului local.

-Asigurarea comunicării actelor adoptate de Consiliul local.

-Legalizarea, autentificarea actelor și documentelor.

-Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat și de evidență a bunurilor primăriei comunei.

3.Experiența profesională:La concurs poate participa oricare persoană care Îndeplinește condițiile stabilite de lege.

4. Condiții de participare la concurs:

-deține cetățenia Republicii Moldova;

-dispune de capacitatea deplină de exercițiu;

-nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

-este aptă din punct de vedere al sănătții;

-nu are antecedente penale nestinse;

-nu este privată de a ocupa funcții publice;

-cunoaște limba de stat;

5.Cerințe specifice

Studii: Superioare, de licență sau echivalente, în domeniul administrației publice sau dreptului.

Cunoștințe:

-cunoașterea legislației în domeniu;

-Cunoașterea modului de funcționare a unei autorității publice;

– cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, , Internet.

Abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, analiza sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluționare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini / comportamente: respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

6. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

-formularul de participare;

-copia buletinului de identitate;

-copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și /sau de specializare;

-copia carnetului de muncă;

-documentele de evidență militară (pentru recruții rezervați);

-certificatul medical, după caz;

-cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere);

8.Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs 20.04.2016, ora 16.00

9.Locul depunerii documentelor:

Primăria comunei Codreanca

Tel.de contact. 023775 2 36; 023775466

10.Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor: Cleopatra Cobzac primarul comunei

11. Bibliografia concursului:

– Constituția Republicii Moldova

– Legea Nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală

– Legea Nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică statutul

funcționarului public

– Legea Nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese

Legea nr. 1264-XV din 19.iulie 2002 privind declararea controlul veniturilor și a proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere

– Legea Nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiționare

– Legea Nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional

– Legea Nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public

– Legea Nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație

– Legea Nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale

– Legea Nr. 847-XIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar

– Codul funciar

– Codul civil

– Codul de Procedură Civilă

– Codul Muncii